De MR & OR

De MR & OR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken en het beleid op school. De MR is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de school. Het bestuur van de school is de gesprekspartner van de MR, veelal vertegenwoordigd door de schooldirecteur. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een instemmings- of een adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden kunnen de gehele MR toekomen of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding. Daarnaast heeft de MR het recht om over alle zaken ongevraagd advies uit te brengen.

De medezeggenschapsraad 2023-2024 bestaat uit:
1. Rachid Tighadouini (oudergeleding)
2. Kim Ligthelm (oudergeleding)
3. Volgt later (personeelsgeleding)
4. Volgt later (personeelsgeleding)

E-mail: mr.vindingrijk@stichtingklasse.nl 
 

Ouderraad

In samenwerking met het team organiseert de ouderraad activiteiten voor de kinderen. De plannen voor die activiteiten worden op de ouderraadvergaderingen besproken. 
 
De ouderraad vraagt aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage zou een aantal activiteiten (helaas) niet plaats kunnen vinden. Jaarlijks organiseert de ouderraad:
  • excursies
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Suikerfeest
  • Pasen
  • laatste schooldag
  • Koningsspelen
  • disco
  • het afscheid van groep 8
  • de avondvierdaagse in Gouda
Mail: or.vindingrijk@stichtingklasse.nl